Regulamin

Regulamin Fit Concept Catering

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług przez firmę Fit Concept Catering.
Fit Concept Catering należy do grupy ZR Hotele, działając pod firmą ZIYADA Ziyad Raoof S.J. ul. Jodłowa 13; Kraków. Spółka wpisana do KRS pod numerem 0000073757, posiadająca NIP 6772078407, REGON 351563033. Działalność Fit Concept Catering prowadzona jest pod adresem:
Ul. Krakowska 68 , 32-085 Tomaszowice.


słowniczek:

FCC – Fit Concept Catering

Klient – osoba pełnoletnia, prywatnie lub firma zamawiająca wybrany Pakiet żywieniowy.

Program żywieniowy – pakiet posiłków  zgodnych z dietą, dostępny na stronie conceptcateing.pl


1. Zawarcie umowy o świadczenie usług cateringowych.

Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usługi cateringowej przez FCC na rzecz Klienta jest złożenie zamówienia w formie formularza dostępnego na stronie fitconceptcatering.pl ; telefonicznie pod nr telefonu: 510 799 266; mailowo na adres fitconcept@zrhotele.pl lub za pośrednictwem oficjalnego profilu FitConcept na Facebooku, oraz potwierdzenia płatnością, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usługi przez FCC na rzecz Klienta jest kolejno: złożenie przez Klienta zamówienia oraz potwierdzenie przez FCC jego otrzymania drogą mailową, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.


2. Cena Usługi
Zgodnie z wybranym Programem żywieniowym obejmuje jeden dzień usługi.
Cena widoczna jest na stronie fitconceptcatering.pl oraz na oficjalnym profilu FitConcept na Facebooku; podana w polskich złotych jest kosztem brutto ( zawiera należny podatek oraz koszty dostawy).
Podczas zawierania umowy o świadczenie Usługi za pomocą poczty elektronicznej czy oficjalnego profilu na Facebooku informacja o łącznej wartości zamówienia podawana jest Klientowi w informacji zwrotnej potwierdzającej wartość jednostkową Programu x wybraną ilość dni; przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi.


3. Zamówienie oraz anulacja
Zamawiający składając zamówienie potwierdza, iż zapoznał się z treścią i akceptuje w pełni niniejszy regulamin. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta za pomocą formularza zamówień dostępnego na fitconceptcatering.pl ; za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres mailowy
fitconcept@zrhotele.pl lub za pośrednictwem oficjalnego profilu FitConcept na Facebooku.
Zamówienia składane droga mailową wysłane na adres
fitconcept@zrhotele.pl ; telefonicznie pod nr telefonu: 510 799 266 ( od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 -16.00)  lub przez Facebooka powinny zawierać dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, nr telefonu.
W przypadku  potrzeby uzupełnienia informacji FCC poprosi Klienta o ich uzupełnienie.

Pierwsza dostawa wybranego Pakietu nastąpi w dniu wyznaczonym przez Klienta, zgodnie z kalendarzem dostaw dostępnym na stronie fitconceptcatering.pl ; jednak nie wcześniej niż kolejny dzień po zaksięgowaniu przelewu na konto FCC.
Wpłaty zaksięgowane w piątek po godzinie 10.00 będa realizowane od poniedziałku; natomiast zamówienia składane w sobotę oraz niedzielę, będą realizowane od wtorku.
Istnieje możliwość rozpoczęcia diety kolejnego dnia po zamówieniu wybierając płatność przez formularz zamówienia na stronie fitconceptcatering.pl lub przesyłając potwierdzenie przelewu na adres fitconcept@zrhotele.pl

Klient ma prawo w trakcie realizacji wybranego pakietu do zmiany lub anulacji usługi. Na dwa dni robocze do godziny 10.00 poprzedzające realizację usługi, może zmienić rodzaj pakietu, termin dostaw, adres dostawy lub ją anulować. Aby tego dokonać należy skontaktować się z FCC wysyłając mail na adres fitconcept@zrhotele.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 510 799 266.
W przypadku anulacji zamówienia Klientowi należy się zwrot w przeliczeniu na dni niezrealizowanej diety, pomniejszony o ewentualnie zastosowane rabaty.

4. Płatność
Odbywa się za pomocą platformy płatniczej dostępnej na stronie internetowej FCC lub poprzez wpłatę należnej kwoty na konto FCC na rachunek nr 06 2490 0005 0000 4600 5067 7289

Należność pobierana jest z góry, za dzień płatności jest uznawany dzień zaksięgowania należności na koncie FCC.

5. Dostawa
Pierwsza dostawa wybranego Pakietu nastąpi w dniu wyznaczonym przez Klienta, zgodnie z kalendarzem dostaw dostępnym na stronie fitconceptcatering.pl ; jednak nie wcześniej niż kolejny dzień po zaksięgowaniu przelewu na konto FCC.
Dostawa odbywa się od poniedziałku – soboty w godzinach od 6.00
Szczegółowe informacje dotyczące dostawy, w tym przewidywany czas dostawy uzyskają Państwo kontaktując się przez formularz dostępny na stronie, za pośrednictwem Facebooka, rozmowy telefonicznej lub droga mailową.
W przypadku nieobecności Klienta, oraz braku uzgodnienia o przekierowaniu dostarczenia, będzie ono uznawane za zrealizowane.
Dostawa realizowana jest nieodpłatnie w ramach usługi na terenie Krakowa oraz Tomaszowic. Inne lokalizacje należy ustalić wcześniej kontaktując się z FCC.

Wszelkie zmiany dotyczące dostawy należy zgłaszać do godziny 16.00 dnia roboczego poprzedzającego dostarczenie zamówienia.  Zgłoszenia po tym czasie nie będa brane realizowane.

Dostawa w dni wolne od pracy lub święta ustalana jest wcześniej drogą mailową lub telefonicznie.

6.Przeciwwskazania do korzystania z oferty FCC

Podczas składania zamówienia Klient zobowiązany jest podać niezbędne informacje umożliwiające prawidłowe wykonanie usługi przez FCC.
Klient dokonując zamówienia zaświadcza iż nie ma wiedzy o przeciwwskazaniach uniemożliwiających korzystanie z oferty FCC.
Zaświadcza również, iż poinformował pisemnie FCC oraz otrzymał potwierdzenie przyjęcia wiadomości przed dokonaniem zamówienia, o wszelkich uczuleniach oraz informacjach niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi przez FCC.

Klient zobowiązany jest przed dokonaniem zamówienia do przekazania informacji mogących mieć wpływ na dobór Pakietu takich jak: choroby, zażywane leki, uczulenia, nietolerancje pokarmowe, ciąża lub karmienie piersią. W przypadku braku pisemnej informacji ze strony Klienta o przeciwwskazaniach do korzystania z oferty FCC, FCC nie ponosi odpowiedzialności prawnej za powstałe efekty źle dobranego programu żywieniowego.
Osoby przebywające pod opieką lekarza, zobowiązane są przed przystąpieniem do Programu o konsultację ze swoim lekarzem prowadzącym.

 
7. Informacje uzupełniające

W razie niezgodności z niniejszym regulaminem realizacji przedmiotu zamówienia, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamację należy złożyć pisemnie na adres fitconcept@zrhotele.pl oraz w razie możliwości szybszego rozwiązania telefonicznie dzwoniąc pod numer: 510 799 266.
Reklamacje będa rozpatrywane jak najszybciej jednak nie dłuzej niż z ciągu 10 dni roboczych poczynając od dnia pisemnego potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
Bez względu na charakter sprawy strony będą starały się rozwiązywać spory polubownie.

Dla pozostałych przepisów nie określonych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
W sporach nie rozstrzygniętych polubownie miejscem właściwym do rozwiązania sprawy jest Sąd właściwy dla siedziby FCC.